NUTRIRIS Organic Hom Mali Brown Rice (750 g)

ข้าวกล้องหอมมะลิ ออร์แกนิก ตรานูทริริส

ส่วนประกอบ :  ข้าวกล้องหอมมะลิ 100%

วิธีรับประทาน :   

                       

วิธีเก็บรักษา :   ปิดปากถุงทุกครั้งหลังบริโภค ควรเก็บให้พ้นแสงแดดในอุณหภูมิปกติ และหลีกเลี่ยงความชื้น

ขนาดบรรจุ : 750 กรัม

อย.