NUTRIRIS Organic Red Quinoa and Jasmine Brown Rice (750 g)

เมล็ดควินัวแดงผสมข้าวกล้องหอมมะลิ ออร์แกนิค ตรานูทริริส

ส่วนประกอบ :  เมล็ดควินัวแดงผสมข้าวกล้องหอมมะลิ100%

วิธีรับประทาน :   

                       

วิธีเก็บรักษา :   ปิดปากถุงทุกครั้งหลังบริโภค ควรเก็บให้พ้นแสงแดดในอุณหภูมิปกติ และหลีกเลี่ยงความชื้น

ขนาดบรรจุ : 750 กรัม

อย.